Opptaksreglement 

OPPTAKSREGLEMENT STIFTELSEN NARVIK MONTESSORISKOLE (NMS)

§ 1 Opptaksreglement 

Opptak av elever til Narvik Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i privatskoleloven og det av stiftelsesstyret, heretter omtalt som styret, fastsatte Opptaksreglement. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.

§ 2 Elevopptak 

Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse. Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret når det er ledige plasser. Ved hovedopptaket prioriteres barn i skolepliktig alder. NMS er tilbakeholdne med å ta inn elever under skolepliktig alder. Innmeldingsavgiften bekrefter mottatt elevplass. Beløpets størrelse besluttes av styret. Elevinntak skal skje med i følgende prioritering: 

1) Barn bosatt i bydelen Fagernesra og skal begynne i første klasse.

2) Barn som har søsken på skolen.

3) Barn av ansatte 

4) Barn bosatt i Narvik – yngre elever prioriteres

5) Barn bosatt andre steder med bakgrunn fra andre montessoriskoler.

6) Barn bosatt andre steder – yngre elever prioriteres

Det skal for øvrig legges vekt på å få en jevn sammensetning med hensyn til kjønn,antall og alder i hver gruppe. 

Ved vurdering av opptak, skal det også legges vekt på foreldrenes interesse og forståelse for Montessoripedagogikken. Det er ønskelig at foresatte som søker sine barn inn på skolen vil delta på kurs i pedagogikkens prinsipper. 

Søknad om opptak til skolen skjer på fastlagt skjema som er utarbeidet av skolen. På søknadsskjemaet står også betingelsene for behandling av søknaden. Skolen krever skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger fra barnehage/skole og pedagogisk psykologisk tjeneste. 

§ 3 Kunngjøring om inntak av elever 

Hvert år i  november måned skal det innrykkes kunngjøring i en dertil egnet dagsavis/medium for å sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av de kriterier som er omtalt i §2 i Inntaksreglementet. Søknadsfrist skal hvert år være  1.desember.

§ 4 Komité for inntak av elever:                                                                    

Inntakskomité: Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens Inntakskomité gjennomgå de mottatte søknader, avholde intervjuer samt foreta de nødvendige undersøkelser og avklaringer som omtalt i § 2. Deretter fremlegges en skriftlig anbefaling om elevinntak for styret og anbefaling om prioritert venteliste som omhandlet i §6. 

Inntakskomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer, hvorav styrets leder og skolens rektor skal være faste medlemmer.  Det øvrige medlem skal velges av og blant styrets medlemmer. Valg skal skje for 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

§ 5 Inntakskomiteens behandling og meddelelse om inntak 

Inntakskomiteen skal utarbeide en skriftlig innstilling om elevinntak. Rektor meddeler endelig inntak på basis av denne innstilling. 

Meddelelse om inntak skal finne sted innen 6 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Søkere som ikke blir meddelt inntak skal få beskjed så snart dette er hensiktsmessig.

§6 Prioritert venteliste 

Som ledd i utarbeidelse av Inntakskomiteens innstilling i h.h.t. 5, skal komiteen for hvert enkelt år også fremlegge prioritert venteliste som skal legges til grunn, hvis en eller flere av de inntatte elever likevel ikke ønsker å benytte skoleplassen. 

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen i forhold til styrets samlede vedtatte elevinntak, skal den prioriterte venteliste bli lagt til grunn for nye inntak. I særlige tilfeller kan denne fravikes ved forutgående behandling av Inntakskomiteen.

§7 Klage på avslag

Skolens vedtak om inntak kan påklages, jf. § 7 pkt. 3 i privatskoleloven. Klage på opptak sendes til styret. Endelig klageinstans er Utdannings-departementet.

§ 8 Endring av Opptaksreglement

Dette Opptaksreglement kan til enhver tid endres av styret, innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven og skolens vedtekter. 

 

revidert 11.10.2021

Legg igjen en kommentar