§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Narvik montessoriskole.

§ 2 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000.

§ 3 Formål

Stiftelsen Narvik montessoriskole er en allmennyttig privat stiftelse hvis formål er å drive faglig-pedagogisk alternativ grunnskole, gjennom et skoletilbud av høy pedagogisk standard, basert på Maria Montessoris læringsprinsipper. Skolen har hele landet som inntaksområde. Stiftelsen skal drive en tilhørende skolefritidsordning (SFO) dersom styret finner dette formålstjenlig.
Stiftelsen drives på ideelt grunnlag og henter primært sine inntekter gjennom gjeldende støtteordninger fra stat og kommune for drift av friskole og gjennom foreldrebetaling.
Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte i skole drevet av stiftelsen.

§ 4 Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minst 4 og maks 6 medlemmer.
Ved oppstart og drift av skolen skal styret kompletteres i henhold til privatskoleloven og bestå av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og ett styremedlem med vara oppnevnes av de ansatte i stiftelsen. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes av det til enhver tid sittende styre. Varamedlemmene oppnevnes i prioritert rekkefølge. Daglig leder (rektor) og undervisningsinspektør kan ikke oppnevnes til medlem eller varamedlem av styret.
De ansatte oppnevner hvert år ett styremedlem med vara på allmøte innen utgangen av september måned. Daglig leder (rektor) er ansvarlig for innkallingen til og gjennomføringen av allmøtet, men kan ikke selv stille som kandidat til valgene. På møtet skal det avholdes en avstemming hvor den kandidat som får flest stemmer anses oppnevnt. Dersom det er flere kandidater til vervene, skal valgene skje skriftlig.
De styremedlemmene og varamedlemmene som oppnevnes av styret utnevnes for 2 år av gangen og kan gjenoppnevnes for et ubegrenset antall perioder. For styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnt av henholdvis FAU og de ansatte gjelder egne regler hva angår tjenestetid, jfr disse vedtekters § 14 og ovenfor.
Daglig leder (rektor) har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Styrets varamedlemmer har møterett, men ikke forslags–, tale- og stemmerett, til styrets møter.
Styret supplerer seg selv og velger sin leder og nestleder blant de styremedlemmer som er oppnevnt av styret selv.
Man skal bestrebe seg på å få styremedlemmer som er orientert i retning av Maria Montessoris pedagogiske grunnprinsipper.
Medlemmer i styret skal meldes til Stiftelsestilsynet og til Enhetsregistret i Brønnøysund.

§ 5 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører inn under styret. Styret skal påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsen drives etter gjeldende lover og forskrifter. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Videre skal styret utføre de oppgaver som den til enhver tid gjeldende lovgivning pålegger dem å utføre.
Styret fastsetter en eventuell skolepengesats og påser at offentlige tilskudd kommer elevene til gode.
Styret ansetter skolens personale etter skriftlig innstilling fra rektor. Styret skal sørge for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten og sørge for et system som gir undervisningspersonalet, rektor og personell med spesielle oppgaver nødvendig kompetanseutvikling.

§ 7 Styremøter, innkallinger med mer

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandlier bestemte saker. Det skal avholdes minimum 4 styremøter i året. Styreleder innkaller til styremøtene. Skriftlig innkallelse med vedlegg til ordinære styremøter sendes styrets medlemmer og andre som etter ufravikelig lovgivning har rett til å være til stede på styremøtene, jfr disse vedtekters § 4 siste avsnitt., med minst en ukes varsel. Saksdokumenter som ikke er ferdigstilt før utsendelsen av innkallingen kan ettersendes. Styremøtene leders av styrets leder. Hvis verken leder eller nestleder er til stede, velger styrets øvrige medlemmer møtelederen. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over de saker som blir behandlet, behandlingsmåten og de beslutninger som fattes. Protokollen skal ha fortløpende sidetall og saksnumre for hvert år. Tid og sted for møtene skal fremgå av protokollen. Dersom vedtak ikke er enstemmig, skal det fremgå hvem som stemte for vedtaker og hvem som stemte mot. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer og skal undertegnes som ”sett” av de styremedlemmer som eventuelt ikke var til stede på møtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møte. Styret treffer sine bestlutninger ved vanlig flertallsvedtak, og i tilfelle stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 8 Daglig leder (rektor)

Stiftelsen skal ha en daglig leder (rektor) som forestår den daglige ledelse av den virksomhet som er beskrevet i § 3 ovenfor. Daglig leder ansettes av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

§ 9 Forpliktende underskrift

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i felleskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

§ 10 Foreldreråd og arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre til barn på skolen danner foreldrerådet. I begynnelsen av hvert skoleår skal foreldrerådet velge Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), som skal bestå av en representant per årstrinn på skolen. FAU velger selv leder og nestleder. FAU-representantene skal også fungere som kontakter for det årstrinn de representerer. I tillegg velger foreldrerådet to av de nyvalgte FAU-representantene til henholdsvis medlem og varamedlem av styret. Gjennom valget gis medlemmet og varamedlemmet av styret fullmakt til å representere foreldrene og uttale seg på deres vegne i alle saker som vedgår dem som gruppe.
Personvalg skal skje skriftlig, hvis det finnes flere interessert enn antall plasser.
Ved alle valg har hver forelder én stemme for hver elev på skolen. Hvis eleven kun har én foresatt har han/hun to stemmer.

§ 11 Opptak av elever

Opptak av elever er regulert gjennom et eget opptaksreglement.

§ 12 Skolepenger

Styret fastsetter den månedlige satsen for skolepenger innen 1. mai. Vedtatte satser gjelder for kommende skoleår. Juli er betalingsfri måned. Skolepengene forfaller til betaling innen den 5. i hver måned. Det gis ikke fritak for sykefravær. Styret kan også beslutte at det skal betales en avgift dersom barn blir hentet etter at skolefritidsordningen har stengt. Ved aksept av plass skal det innbetales én måneds skolepenger i innmeldingsgebyr.

§ 13 Erstatningsansvar og forsikring

Stiftelsen plikter å tegne ulykkesforsikring for barna i skolen. Stiftelsen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler på skolen.

§ 14 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Stiftelsens styre, ledelse og personale har taushetsplikt etter loven. Skolen har opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten i hht gjeldende lover og forskrifter.

§ 15 Endring av stiftelsens formål og vedtekter

Vedtektsendringer besluttes av styret med 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer. Endring av vedtektenes § 3 krever dog beslutning i to på hverandre følgende styremøter.

§ 16 Oppløsning av stiftelse

Oppløsning av stiftelsen besluttes av styret når særlige forhold berettiger dette, f eks ved for svak elevtilgang, vesentlige endringer i lovverket som gjelder for stiftelsens virksomhet eller andre forhold som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør fortsatt drift, og vilkårene for opphevelse etter stiftelsesloven foreligger. Forslag om oppløsning krever tilslutning fra minst 3 av de i oppløsningssaken stemmeberettigede styremedlemmer.
Ved oppløsning av stiftelsen tilfaller stiftelsens frie midler et, av styret bestemt, allmennyttig formål som tilgodeser lokalsamfunnet i bydelen Fagernes i Narvik kommune.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Legg igjen en kommentar