KVALITETSPLAN FOR NARVIK MONTESSORISKOLE

​Introduksjon av virksomheten

Narvik Montessoriskole er en 1-7 skole med ca 90 elever.  Vår målsetning er at vi skal skape den beste skolen i vår kommune. Narvik Montessoriskole ligger i bydelen Fagernes ca 4 km utenfor selve bykjernen. Skolens område grenser til både sjø, fjære, skog og fjell.

I vårt arbeid ved Narvik Montessoriskole har vi som mål at våre elever skal:

 •     Trives og være fornøyde
 •     Føle at de lykkes og mestrer skoledagen
 •     Føle at de har verdi og kan være med på å utvikle egen skolehverdag
 •     Føle at de blir tatt vare på og tatt på alvor
 •     Utvikle respekt for seg sjøl og andre – og andres meninger
 •     Utvikle seg i samsvar med egne evner og interesser
 •     Bli bevisst på hvordan de lærer best
 •     Bli glad i og kjent med sitt nærmiljø
 •     Opprettholde naturlig nysgjerrighet, øve opp utholdenhet og få lyst til å lære
 •     Ha tydelige voksne som gode forbilder
 •     Se at de går på en skole i utvikling
 •     Vite at hjem og skole samarbeider tett til beste for hver enkelt elev

Dette oppnås ved å gi elevene trygghet og trivsel i et godt læringsmiljø.

Skal vi lykkes i å nå våre mål, er det viktig at vi samarbeider åpent – både elever, foresatte og ansatte med tilknytning til vår skole.

 

​Programerklæring

1.august 2017 trådte de nye endringene i Opplæringsloven i kraft. Der blir det , i §9 A-2, slått fast at alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Av §9 A-3 går det fram at skolenen skal ha nulltolernse mot krenkelser og aktivit arbeide for at verken elever eller de som arbeider på skolen , utsetter andre for krenkelser.

Dette gir viktig føringer for hvordan arbeidet på dette området skal gjennomføres ved  Narvik Montessoriskole. Som rektor vil jeg aktivt og systematisk arbeide for at Narvik Montessoriskole skal være en skole hvor alle ansatte, elever og foresatte skal samarbeide om å motvirke mobbing og antisosial atferd. Budskapet til de som holder på med mobbing, skal være helt klart: Vi aksepterer ikke mobbing på Narvik Montessoriskole, og vi vil arbeide for å forebygge og hindre at dette skal skje.  

 

​Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Vår skole er pålagt å ha internkontroll jf Opplæringslovens § 9a-4. Skolen har derfor utviklet denne kvalitetsplanen som beskriver skolens kvalitetssikring på det psykososiale området. Planen beskriver de systematiske tiltak som skal gjennomføres for å sikre kvalitet, de ressursene som må være tilstede og rekkefølgen av aktivitetene. Hovedfundamentene i dette arbeidet er Olweus-programmet og System for kvalitetssikring av Olweus-programmet. Kvalitetssikringssystemet dekker alle punktene i Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. I tillegg dekkes kravene i Opplæringslovens kapittel 9a om det psykososiale miljøet. Hvert år vil det bli foretatt en gjennomgang av hele kvalitetssikringssystemet for å fastslå om aktivitetene og praksis er i overensstemmelse med det som er planlagt. Denne revisjonen danner grunnlaget for vår sertifisering som Olweusskole.

 

​Hovedkomponentene i System for kvalitetssikring

System for kvalitetssikring av Olweus-programmet har to hovedfundamenter:

 1.     Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd
 2.     Olweus-standard

         Disse er innlemmet i vår «Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd på Narvik Montessoriskole».I Handlingsplanen finner vi hvordan vi følger opp Olweusprogrammet og   Olweus standarden.

Det inneholder også en aktivitetskjerne med denne kvalitetsplanen og en kvalitetssløyfe:

 

KRAV →                           KONTROLL →                KORRIGERINGER→

Klassemøte                         Tid                                   Avviksbehandling

Samtalegruppe                    Ansvar                                           

Inspeksjon                          Utført                                  Tiltaksplan

Rutiner ved mobbing         Avvik  med oppfølging

Rutiner ved mistanke om mobbing

Foreldresamarbeid

Kartleggingsundersøkelse

m.m

 

Det er utviklet prosedyrer for kritiske situasjoner hvor mobbing skjer eller hvor det er mistanke om mobbing. I tillegg er skolens planlagte og systematiske kvalitetssikringsaktiviteter delt inn i

 1.     sjekklister
 2.     referater
 3.     skjema
 4.     prosedyrer.

Det som praktiseres i forbindelse med kvalitetssikringen, vil bli skriftlig dokumentert og oppbevart i egen perm. Det er klare og entydige rutiner for håndtering av avvik, og det blir dokumentert hva som blir gjort for å følge opp avvik. Det vil hvert år bli foretatt en gjennomgang av hele kvalitetssikringssystemet for å fastslå om aktivitetene og praksis er i overensstemmelse med det som er planlagt. Denne kvalitetsrevisjonen vil danne grunnlaget for sertifisering som Olweus-skole. Systemet vil høsten 2009 bli laget som elektronisk dokument med hyperkoblinger til rutiner og de hjelpemidler som inngår.

​Gjennomføring av kvalitetssikringssystemet

Med utgangspunkt i skoles primæroppgaver, er det lagt opp til at skolens kvalitetssikringssystem skal ha hovedfokus på rapportering, oppfølging, evaluering og utvikling. Det legges opp til rutiner som er meningsfulle for involverte parter og som stimulerer til forbedring og utvikling. Ansvarsforholdene i kvalitetssikringssystemet kan oppsummeres i følgende punkter:

 •       Skoleeier har gjennom § 13-10 i opplæringsloven ansvar for å sikre at kravene i kapittel 9a ivaretas på den enkelte skole.
 •       Rektor/skoleledelsen har hovedansvaret for kvalitetssikringsarbeidet ved sin skole jf Opplæringsloven § 9a-4.
 •       Rektor/skoleledelsen har ansvar for en forsvarlig forvaltningspraksis ved å registrere saker og fatte enkeltvedtak slik loven krever. Sakene skal registreres i kommunens saksbehandlingssystem dvs kommunens elektroniske elevmapper.
 •       Rektor har ansvar for å rapportere om kvalitetssikringsarbeidet til Skolemiljøutvalget.
 •       Skolemiljøutvalget har en rådgivende funksjon overfor skoleleder i alt skolemiljøarbeidet.
 •       Alle i personalet har plikt til å undersøke og rapportere til skolens ledelse ved mistanke om mobbing, og å gripe inn og stoppe når mobbing skjer jf Opplæringsloven § 9a-3.
 •       Kontaktlærer er hovedansvarlig for å rapportere til rektor/skolens ledelse og å iverksette planlagte forebyggende tiltak.
 •       Elevene skal delta som samarbeidspartnere i kvalitetssikringsarbeidet jf Opplæringslovens § 9a-5.

 

​Oversikt over rapporteringsansvar og beslutningsnivåer

Aktivitet Ansvar for rapportering Tidspunkt
Sjekkliste rektor Rektor Ved slutten av skoleåret
Sjekkliste kontaktlærer Kontaktlærer Desember og april
Referat Olweus-møter Kontaktlærer Rett etter gjennomførte møter
Sjekkliste personalmøte høst Rektor Rett etter gjennomført møte
Sjekkliste personalmøte vår Rektor Rett etter gjennomført møte
Referat samtalegrupper Teamleder Etter gjennomført møter
Introduksjonskurs Instruktør Rett etter gjennomført kurs
Referat introduksjonskurs Instruktør Rett etter gjennomført kurs
Sjekkliste elevråd Kontaktlærer for elevrådet Etter gjennomførte møter
Referat møte i elevråd Kontaktlærer for elevrådet Etter gjennomførte møter
Melding om avvik Den som oppdager avviket Umiddelbart
Avviksbehandling Rektor Kontinuerlig
Saksbehandling kapittel 9a Rektor Kontinuerlig

​ 

Ved Narvik Montessoriskole er det opprettet Skolemiljøutvalg jf Opplæringslovens § 11-1a. Et velfungerende skolemiljøutvalg er viktig for at arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø for elevene skal lykkes. Det skal bidra til å skape ryddighet i forholdet mellom skole og hjem ved at det opprettes klare linjer for samarbeidet. Det er et mål at Skolemiljøutvalget skal utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. I Skolemiljøutvalget ved Narvik Montessoriskole er elevene, foreldrene, pedagogisk personale, andre tilsatte og skoleledelsen representert. Skolemiljøutvalget er satt sammen slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.

Elevene er den primære gruppen i skolens virksomhet, og deres læringsutbytte er avhengig av et godt læringsmiljø. Elevrådet oppnevner minst to representanter til Skolemiljøutvalget. Elevene blir tatt med i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet ved skolen jf § 9a-5 om elevdeltaking i skolemiljøarbeidet. Som elevrådsrepresentanter eller elevrepresentanter i Skolemiljøutvalget, skal elevene ha mulighet til å påvirke og bidra i dette arbeidet.

Narvik Montessorskole er forpliktet av forvaltningsloven, som regulerer hvordan den skal forholde seg til saksbehandling. Det er svært viktig å sikre trygg saksbehandling, og alle sakene journalføres i kommunens saksbehandlingsprogram. Skolen har rutiner for å kvalitetssikre alle henvendelser på dette området, og de blir behandlet etter bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Henstilling blir registrert på eget skjema, foreløpig svar blir gitt dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt og enkeltvedtak blir fattet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Enkeltvedtak om elevers skolemiljø kan påklages Fylkesmannen.